שאלות - תורה ממרום לפרשת בשלח        
1. וחמושים עלו ב"י מארץ מצרים." ציין 3 פירושים למלה חמושים. (רש"י)
2. עיין ברש'י וציין מה שם בנה של מרים ומה שם בעלה?
3. "ה' איש מלחמה". ציין לפחות 2 אישים בתנ"ך שקבלו כינוי כזה.
4. באיזה פסוק בשירת הים יש 5 מילים רצופות המתחילות באות א'?
5. "ושם 12 עינות מים ו70 תמרים". א.מה שם המקום? ב.מה המשמעות ?
6. מצא בשירת הים 5 ביטויים שונים שמציינים פחד.
7. ותקח מרים הנביאה את התוף בידה ? א. באיזה מקרה התנבאה מרים? ב. כמה נביאות היו לישראל ?
8. על מה אמרו חז"ל שהוא "קשה כקריעת ים-סוף" ?
9. * מנהג בקהילות רבות לפזר בשבת שירה (בשלח) אוכל לציפורים. הסבר את המנהג?(ילקוט שמעוני)
10. * איזו ברכה תיקן משה רבנו ? (ברכות מ"ח ב)
11. *א. מנין ידע משה רבנו היכן יוסף קבור ב. היכן היה קבור ? (מדרש חז"ל)
12. * באיזה פסוק נרמז למשה שיהושע יכניס את ישראל לארץ ? (רש"י)
13. "אמר פרעה לבני ישראל נבוכים הם", מי חבר ספר מפורסם בשם: " מורה – נבוכים"?
14. באיזה מדבר הלכו בני ישראל אחרי קריעת ים סוף ?
15. איזה קטע משותף לשירת הים ולשירת מרים ?
16. "וישובו ויחנו לפני פי החירות". א.מהו פי החירות? ב.מה משמעות שם זה?
17. על איזה פסוק מזכיר רש"י את הפתגם "טוב שבנחשים רצוץ את מוחו". ?
18. "ויולך ה' את הים ברוח קדים עזה". על מה בתורה מסופר שנישא ברוח -ים?
19. "מי כמוך באלים ד' ". א.מה פירוש המילה "אלים". ב.באיזו תקופה שימש פסוק זה כבסיס למרד?
20. "ותיקח מרים הנביאה אחות אהרן את התוף בידה". מה למדים מהמילים המיותרות "אחות אהרן " ?
21. איזו מכה ראוי לתואר: א.ירוקה ב. אדומה ג. שחורה ?
22. מנין למדו חז"ל שצריך 3 סעודות בשבת ?
23. *באיזה פסוק בפרשה מופיעות כל אותיות ה א-ב ? מה לומד מכך בעל הטורים ?
24. * מצא חמש מילים רצופות בפרשה בנות שתי אותיות.
25. מה היא המצוה היחידה בפרשת בשלח ?
26. במילה "בשלח" יש רמז למנהג לפזר פתיתים לצפורים בפרשת שירה. מה הוא הרמז ?
27. במרה נאמר: " שם שם לו חוק ומשפט". אילו מצוות ניתנו שם ? (עיין ברש"י)
28. באיזה פסוק יש 2 צמדי מילים שחוזרות על עצמן ?
29. מאיזה פסוק דרשו רבותינו : "ראתה שפחה על הים מה שלא ראה הנביא יחזקאל ?
30. כמה שירות נאמרו בסך הכל ?
31. 2 שירות נאמרו ע"י נשים. מי הן ?

כל הזכויות שמורות למחבר השאלות ר' עזרא מרום