תשובות - תורה ממרום לפרשת בשלח        
1. א. מצוידים בכלי נשק. ב.מזורזים. ג.חמישית- כלומר רק 1 מתוך 5 יצאו ממצרים.
2. בנה= חור, בעלה= כלב בן יפונה
3. א.גלית (שמואל א' י"ז,33) ב.דוד המלך (שמואל ב' י"ז,8)
4. "אמר אויב ארדוף אשיג אחלק שלל"
5. א.אילים. ב.12 עינות מים כנגד 12 השבטים, 70 תמרים כנגד 70 הזקנים.
6. חיל,בהלה,רעד,אימה ופחד.
7. א. לפי המדרש רבה התנבאה:" עתידה אמי שתלד בן שיושיע את ישראל." ב. 7 נביאות. (עיין מגילה דף יא'.)
8. "קשה זווגם של ישראל כקריעת ים סוף " (סוטה ב.)
9. שכר לציפורים שאכלו את את המן שדתן ואבירם פזרו בשבת כנגד מנהיגותו של משה.
10. משה תיקן לישראל ברכת הזן (ברכה ראשונה בברכת המזון) בשעה שירד המן.
11. א. משה שאל את סרח בת אשר שנשארה בחיים מאותו דור. ב. המצרים הניחו אותו בארון מתכת בתוך נהר הנילוס, כדי שיתברכו מימיו.
12. פרק י"ז פסוק י"ד "... כתוב זאת זכרון בספר ושים באזני יהושע ...."
13. הרמב"ם
14. מדבר שור.
15. " אשירה לה' כי גאה גאה סוס ורוכבו רמה בים" ( בשירת מרים כתוב : שירו) ממצרים.
16. א.פי החירות= פיתום. ב.המקום נקרא כך מלשון חירות כי שם נעשו בני חורין.
17. בפסוק : "וכל רכב מצרים ושלישים על כולו" (י"ד,7)
18. הארבה (י', 19)
19. א. אילים= חזקים. ב.במלחמת המכבים כנגד הרומאים. מראשי התיבות של הפסוק הזה מתקבל השם: "מכבי"!.
20. א.התנבאה לפני שנולד משה. ב. נקראה ע"ש אהרן כי מסר נפשו עליה בצרעתה
21. א. ארבה וגם צפרדע ב. דם ג. חושך
22. מהמילה היום הכתובה 3 פעמים בפסוק: אכלוהו היום כי שבת היום לד' היום לא תמצאוהו בשדה.
23. פתרון: פרק ט"ז פסוק ט"ז . כל המקיים את התורה מזמין לו הקב"ה פרנסתו בלא טורח.
24. יז-טז- ויאמר כי יד על כס י-ה ....
25. מצוות האיסור לעבור תחום שבת אלפיים אמה מהפסוק: "אל יצא איש ממקומו שבעת ימים ". (ט"ז,29)
26. בשלח = ראשי תיבות בשבת שירה לתת לצפורים חטים
27. שבת ,פרה אדומה ודינים
28. בפסוק י"ג 19 "ויקח משה את עצמות יוסף כי השבע השביע.... פקוד יפקוד ד' ....
29. מהפסוק בשירת הים :, זה אלי ואנוהו". (ט"ו,2)
30. נאמרו 9 שירות. לפי חז"ל השירה העשירית תיאמר בביאת המשיח
31. מרים ודבורה

כל הזכויות שמורות למחבר השאלות ר' עזרא מרום