שאלות ותשובות - תורה ממרום לפרשת בשלח        
1. וחמושים עלו ב"י מארץ מצרים." ציין 3 פירושים למלה חמושים. (רש"י)
תשובה: א. מצוידים בכלי נשק. ב.מזורזים. ג.חמישית- כלומר רק 1 מתוך 5 יצאו ממצרים.
2. עיין ברש'י וציין מה שם בנה של מרים ומה שם בעלה?
תשובה: בנה= חור, בעלה= כלב בן יפונה
3. "ה' איש מלחמה". ציין לפחות 2 אישים בתנ"ך שקבלו כינוי כזה.
תשובה: א.גלית (שמואל א' י"ז,33) ב.דוד המלך (שמואל ב' י"ז,8)
4. באיזה פסוק בשירת הים יש 5 מילים רצופות המתחילות באות א'?
תשובה: "אמר אויב ארדוף אשיג אחלק שלל"
5. "ושם 12 עינות מים ו70 תמרים". א.מה שם המקום? ב.מה המשמעות ?
תשובה: א.אילים. ב.12 עינות מים כנגד 12 השבטים, 70 תמרים כנגד 70 הזקנים.
6. מצא בשירת הים 5 ביטויים שונים שמציינים פחד.
תשובה: חיל,בהלה,רעד,אימה ופחד.
7. ותקח מרים הנביאה את התוף בידה ? א. באיזה מקרה התנבאה מרים? ב. כמה נביאות היו לישראל ?
תשובה: א. לפי המדרש רבה התנבאה:" עתידה אמי שתלד בן שיושיע את ישראל." ב. 7 נביאות. (עיין מגילה דף יא'.)
8. על מה אמרו חז"ל שהוא "קשה כקריעת ים-סוף" ?
תשובה: "קשה זווגם של ישראל כקריעת ים סוף " (סוטה ב.)
9. * מנהג בקהילות רבות לפזר בשבת שירה (בשלח) אוכל לציפורים. הסבר את המנהג?(ילקוט שמעוני)
תשובה: שכר לציפורים שאכלו את את המן שדתן ואבירם פזרו בשבת כנגד מנהיגותו של משה.
10. * איזו ברכה תיקן משה רבנו ? (ברכות מ"ח ב)
תשובה: משה תיקן לישראל ברכת הזן (ברכה ראשונה בברכת המזון) בשעה שירד המן.
11. *א. מנין ידע משה רבנו היכן יוסף קבור ב. היכן היה קבור ? (מדרש חז"ל)
תשובה: א. משה שאל את סרח בת אשר שנשארה בחיים מאותו דור. ב. המצרים הניחו אותו בארון מתכת בתוך נהר הנילוס, כדי שיתברכו מימיו.
12. * באיזה פסוק נרמז למשה שיהושע יכניס את ישראל לארץ ? (רש"י)
תשובה: פרק י"ז פסוק י"ד "... כתוב זאת זכרון בספר ושים באזני יהושע ...."
13. "אמר פרעה לבני ישראל נבוכים הם", מי חבר ספר מפורסם בשם: " מורה – נבוכים"?
תשובה: הרמב"ם
14. באיזה מדבר הלכו בני ישראל אחרי קריעת ים סוף ?
תשובה: מדבר שור.
15. איזה קטע משותף לשירת הים ולשירת מרים ?
תשובה: " אשירה לה' כי גאה גאה סוס ורוכבו רמה בים" ( בשירת מרים כתוב : שירו) ממצרים.
16. "וישובו ויחנו לפני פי החירות". א.מהו פי החירות? ב.מה משמעות שם זה?
תשובה: א.פי החירות= פיתום. ב.המקום נקרא כך מלשון חירות כי שם נעשו בני חורין.
17. על איזה פסוק מזכיר רש"י את הפתגם "טוב שבנחשים רצוץ את מוחו". ?
תשובה: בפסוק : "וכל רכב מצרים ושלישים על כולו" (י"ד,7)
18. "ויולך ה' את הים ברוח קדים עזה". על מה בתורה מסופר שנישא ברוח -ים?
תשובה: הארבה (י', 19)
19. "מי כמוך באלים ד' ". א.מה פירוש המילה "אלים". ב.באיזו תקופה שימש פסוק זה כבסיס למרד?
תשובה: א. אילים= חזקים. ב.במלחמת המכבים כנגד הרומאים. מראשי התיבות של הפסוק הזה מתקבל השם: "מכבי"!.
20. "ותיקח מרים הנביאה אחות אהרן את התוף בידה". מה למדים מהמילים המיותרות "אחות אהרן " ?
תשובה: א.התנבאה לפני שנולד משה. ב. נקראה ע"ש אהרן כי מסר נפשו עליה בצרעתה
21. איזו מכה ראוי לתואר: א.ירוקה ב. אדומה ג. שחורה ?
תשובה: א. ארבה וגם צפרדע ב. דם ג. חושך
22. מנין למדו חז"ל שצריך 3 סעודות בשבת ?
תשובה: מהמילה היום הכתובה 3 פעמים בפסוק: אכלוהו היום כי שבת היום לד' היום לא תמצאוהו בשדה.
23. *באיזה פסוק בפרשה מופיעות כל אותיות ה א-ב ? מה לומד מכך בעל הטורים ?
תשובה: פתרון: פרק ט"ז פסוק ט"ז . כל המקיים את התורה מזמין לו הקב"ה פרנסתו בלא טורח.
24. * מצא חמש מילים רצופות בפרשה בנות שתי אותיות.
תשובה: יז-טז- ויאמר כי יד על כס י-ה ....
25. מה היא המצוה היחידה בפרשת בשלח ?
תשובה: מצוות האיסור לעבור תחום שבת אלפיים אמה מהפסוק: "אל יצא איש ממקומו שבעת ימים ". (ט"ז,29)
26. במילה "בשלח" יש רמז למנהג לפזר פתיתים לצפורים בפרשת שירה. מה הוא הרמז ?
תשובה: בשלח = ראשי תיבות בשבת שירה לתת לצפורים חטים
27. במרה נאמר: " שם שם לו חוק ומשפט". אילו מצוות ניתנו שם ? (עיין ברש"י)
תשובה: שבת ,פרה אדומה ודינים
28. באיזה פסוק יש 2 צמדי מילים שחוזרות על עצמן ?
תשובה: בפסוק י"ג 19 "ויקח משה את עצמות יוסף כי השבע השביע.... פקוד יפקוד ד' ....
29. מאיזה פסוק דרשו רבותינו : "ראתה שפחה על הים מה שלא ראה הנביא יחזקאל ?
תשובה: מהפסוק בשירת הים :, זה אלי ואנוהו". (ט"ו,2)
30. כמה שירות נאמרו בסך הכל ?
תשובה: נאמרו 9 שירות. לפי חז"ל השירה העשירית תיאמר בביאת המשיח
31. 2 שירות נאמרו ע"י נשים. מי הן ?
תשובה: מרים ודבורה

כל הזכויות שמורות למחבר השאלות ר' עזרא מרום