שאלות ותשובות - תורה ממרום לפרשת מטות        
1. "ואת בלעם בן בעור הרגו בחרב". איזו מידה כנגד מידה יש בעונש זה? (רש"י)
תשובה: בלעם החליף אומנותו (=החרב) באומנות ישראל (=תפילה בפה), ולכן גם הם השתמשו באומנותו (החרב).
2. על מה נאמר בפרשתינו: "זאת חוקת התורה"?
תשובה: בקשר ללקיחת שלל מהמדינים (לא,21).
3. אני אחד ממסעות ב"י ושמי זהה לשם שלחג. מי אני?.
תשובה: סוכות.
4. איזו הלכה נלמדת מהפסוק: "כל דבר אשר יבוא באש תעבירו באש"?
תשובה: ההלכה= כדרך תשמישו כך דרך הגעלתו.
5. כיצד נקראים התכשיטים באיברים הבאים: א. יד ב. רגל ג. אף ?
תשובה: א.צמיד ב.אצדעה ג.נזם.
6. מי אמר למי: "והייתם נקיים מה' ומישראל"?
תשובה: משה אמר לבני גד ולבני ראובן (ל"ב,32).
7. "אלה מסעי בני ישראל" א. כמה מסעות היו? ב. מהו הרמז לכך?
תשובה: א.42 ב.בפסוק: "ואלה מסעיהם למוצאיהם". ואלה= גימטריא 42.
8. מהם שמות התחנות במסע א. הראשון ב. האחרון ?
תשובה: א. רעמסס ב. אבל השיטים.
9. מדוע מפורטים בתורה כל המסעות? ציין 3 טעמים.
תשובה: רש"י- להודיע חסדיו של מקום. רמב"ם- לפרסם את נסי ה'. ספורנו-לפרסם את זכותם של בני ישראל, שהלכו אחרי ה' במדבר.
10. א. באיזה גיל נפטר אהרון? ב. באיזה תאריך הוא נפטר?
תשובה: א. 123 שנה. ב. ר"ח אב (-"בחודש החמישי באחד לחודש")
11. ."ואם לא תורישו את יושבי הארץ...והיו לשיכים בעיניכם ולצנינים בצידיכם". מה פירוש המילים:שיכים וצנינים?
תשובה: שיכים- יתדות. צנינים-משוכות קוצים.
12. כמה ערים ניתנו ללוים, וכמה מתוכן היו ערי מקלט?
תשובה: 48 ערים ניתנו ללווים, 6 מהן היו ערי מקלט.
13. "וישמע מלך ערד"- מה שמע?
תשובה: שמע שמת אהרון ונסתלקו ענני הכבוד.
14. "נחנו נעבור חלוצים לפני ה'". ציין עוד 2 מקומות בתורה,בהם כתוב הביטוי:נחנו.
תשובה: א."כולנו בני איש אחד נחנו" (בראשית מ"ב,11) ב. "ונחנו מה כי תלינו עלינו" (שמות ט"ז,7)
15. מה משותף לערים: עטרות,דיבון וחשבון?
תשובה: שלושתן היו ערי מקלט.
16. מהיכן למדים שראוי להשיא את הבנות על-פי גילן?
תשובה: למדים מבנות צלופחד שנישאו כסדר תולדתן (רש"י, ע"פ הגמ' בבא בתרא ק"כ).
17. מה מצאו בני ישראל באילים?
תשובה: 12 מעינות מים ו- 70 תמרים.
18. א) באיזו חניה לא היה לעם מים לשתות? ב) מה משמעות שם המקום הזה?
תשובה: א. רפידים. ב. רפידים = רפו ידיהם מהתורה (שנמשלה למים).
19. על הרוצח בשוגג נאמר:"והשיבו אותו העדה אל עיר מקלטו... וישב בה עד מות הכהן הגדול" ( ל"ה, 25). ציין 2 סיבות לכך (רש"י).
תשובה: א) הכהן הגדול משרה שכינה ומאריך ימיהם של ישראל, ואילו הרוצח מסלק השכינה ומקצר ימים. ב) הכהן הגדול היה צריך להתפלל שלא יארע דבר כזה בחייו.
20. מי אני : ישוב מפורסם ליד אילת ושמו כשם אחד ממסעות ב"י ?
תשובה: יטבתה
21. מה סיבת הצווי לנקום במדין ?
תשובה: 1. בגלל שהמדינים התערבו בריב שלא היה קשור אליהם.
22. א. כמה מלכים היו למדין? ב. פרט את שמותם.
תשובה: א. 5 מלכים. ב. אווי, רקם, צור, חור ורבע.
23. מה ההבדל בין המושגים: שלל, ביזה ומלקוח?
תשובה: שלל = בגדים ותכשיטים. ביזה – מטלטלים שאינם תכשיטים. מלקוח – אדם ובהמה.
24. פרט שמות של סוגי מתכות המוזכרים בפרשת מטות.
תשובה: זהב, כסף, נחושת, ברזל, בדיל ועופרת (לא', 22).

כל הזכויות שמורות למחבר השאלות ר' עזרא מרום