שאלות - תורה ממרום לפרשת ואתחנן        
1. באילו שמות מכונים א. ירושלים ב. בית המקדש ?
2. כמה תפילות התפלל משה ומה הרמז לכך ?
3. כיצד נקראים בפרשתנו הכיוונים : א. מערב ב. דרום ?
4. ציין 3 דוגמאות לציווי " לא תוסיפו " . (רש"י )
5. איזה קטע מסוף התפילות מקורו בפרשתנו ?
6. מה משותף למילים : ויתעבר, ויתאנף ?
7. מה שמות 3 ערי המקלט שבעבר הירדן ?
8. במה זכה ראובן שעיר המקלט הראשונה נקבעה בחלקו?
9. איזה הר נקרא בשם : " הר שיאון " ?
10. מהו המקור לביטוי בפיוט " לכה דודי " : "שמור וזכור בדיבור אחד השמיענו קל המיוחד " ?
11. במה שונה בפרשתנו הדיברה "כבד את אביך ואת אמך" מהציווי המקורי ?
12. מה פירוש המילים : א. שילשים ב. ריבעים ?
13. כיצד נקראת העבודה זרה שבה משתחוים לאילנות ?
14. מה דורשים מהפסוק : "וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל " ?
15. 3 פעמים בתורה כתוב הציווי "ואהבת " א. צטט את הפסוקים ב. מה למדים מכך ?
16. "ואתחנן אל ה' בעת ההיא" . ציין 2 פירושים למלה "ואתחנן" (רש"י).
17. משה מבקש מה' : "אעברה נא ואראה את הארץ". באיזה עוד מקום בתורה כתובה המילה "נא" כלשון בקשה?
18. באיזה ביטוי משתמש ה' בדבריו למשה שיסתכל על הארץ מכל הצדדים?
19. אילו פסוקים מפרשתינו כלולים בתפילה לפני הוצאת ספר תורה ?
20. מה היו גבולות סיחון מלך האמורי ועוג מלך הבשן?
21. בפיוט "לכה דודי" אנו אומרים: "שמור וזכור בדיבור אחד השמיענו ק-ל המיוחד". מה המקור לכך בפרשתינו? (רש"י)
22. באיזה פסוק מוזכרים 4 דורות בסדר יורד?
23. אילו סוגי מצוות מוזכרים בפרשתינו?
24. בקריאת שמע אנו אומרים: "ואהבת את ה' אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך". ציין 2 פירושים למלה "מאודך".(רש"י)
25. מה למדים מן הפסוק: " וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך"?
26. בעשרת הדברות נאמר ששכר כבוד אב ואם הוא אריכות ימים. לאילו עוד 2 מצוות מובטח שכר דומה?
27. מנה את שמות 7 העמים שהיו בארץ.
28. כיצד נקראו העצים ששימשו לעבודה זרה?

כל הזכויות שמורות למחבר השאלות ר' עזרא מרום