תשובות - תורה ממרום לפרשת ואתחנן        
1. א.ירושלים= ההר הטוב ב. המקדש= הלבנון (בגלל שמלבין את עוונות ישראל)
2. 515 תפילות =גימטריא של המילה "ואתחנן" ( לפי חת"ם סופר )
3. מערב= ים דרום= תימן
4. 5 פרשיות בתפילין, 5 מינים בסוכות, 5 ציציות.
5. "כי ה' הוא האלוקים בשמים ממעל ועל הארץ מתחת" (קטע מעלינו לשבח )
6. שתי המילים מבטאות כעס
7. בצר, ראמות, גולן.
8. כי ראובן נחלץ ראשון להציל את יוסף מידי אחיו .
9. שיאון=הר חרמון (ד' 48 )
10. בפרשתנו נאמר: " שמור את יום השבת" ואילו בפרשת יתרו כתוב : "זכור את יום השבת "
11. בפרשתנו נוספה ההבטחה לשכר המצוה "למען יטב לך" כלומר אריכות ימים שנהנים ממנה ולא סובלים !.
12. א. שילשים= נכדים ב. ריבעים= נינים.
13. אשרה
14. חז"ל דרשו אל תקרא שם אלא סם : "זכה נעשית לו התורה סם חיים, לא זכה נעשית סם המוות " (יומא ע"ב :)
15. "ואהבת לרעך כמוך" (ויקרא י"ט ), "ואהבת את הגר " (ויקרא ל"ד), "ואהבת את ה' א' " בפרשתנו. התורה ציוותה על אהבת האדם לפני אהבת ה' כדי להראות כמה חשוב בין אדם לחבירו !.
16. א. מתנת חינם ב.תפילה.
17. עשו אומר ליעקב: "הלעיטני נא מן האדום האדום הזה".
18. "שא עיניך ימה וצפונה ותימנה ומזרחה".
19. "אתה הראת לדעת כי ה' הוא האלוקים אין עוד מלבדו." "וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל".
20. מערוער עד החרמון.
21. מהפס' בעשרת הדברות בפרשתינו: "שמור את יום השבת לקדשו" ואילו בעשרת הדברות הראשונות(בשמות) נאמר: "זכור את יום השבת לקדשו"
22. "פוקד עון אבות על בנים על שילשים ועל ריבעים"
23. " וזאת המצוה החוקים והמשפטים אשר צוה ה'" (ו', 1)
24. א. בכל ממונך. ב. בכל מדה ומדה שמודד ה' לך לטוב ולרע.
25. "בשעריך" לרבות שערי חצירות ומדינות ושערי עיירות.
26. א. שילוח הקן ב.שמירה על המשקולות: הין צדק ואיפת צדק.
27. החיתי, הגרגשי, האמורי, הכנעני, הפריזי, החוי, והיבוסי.(ז,1)
28. אשרה.

כל הזכויות שמורות למחבר השאלות ר' עזרא מרום