שאלות ותשובות - תורה ממרום לפרשת ואתחנן        
1. באילו שמות מכונים א. ירושלים ב. בית המקדש ?
תשובה: א.ירושלים= ההר הטוב ב. המקדש= הלבנון (בגלל שמלבין את עוונות ישראל)
2. כמה תפילות התפלל משה ומה הרמז לכך ?
תשובה: 515 תפילות =גימטריא של המילה "ואתחנן" ( לפי חת"ם סופר )
3. כיצד נקראים בפרשתנו הכיוונים : א. מערב ב. דרום ?
תשובה: מערב= ים דרום= תימן
4. ציין 3 דוגמאות לציווי " לא תוסיפו " . (רש"י )
תשובה: 5 פרשיות בתפילין, 5 מינים בסוכות, 5 ציציות.
5. איזה קטע מסוף התפילות מקורו בפרשתנו ?
תשובה: "כי ה' הוא האלוקים בשמים ממעל ועל הארץ מתחת" (קטע מעלינו לשבח )
6. מה משותף למילים : ויתעבר, ויתאנף ?
תשובה: שתי המילים מבטאות כעס
7. מה שמות 3 ערי המקלט שבעבר הירדן ?
תשובה: בצר, ראמות, גולן.
8. במה זכה ראובן שעיר המקלט הראשונה נקבעה בחלקו?
תשובה: כי ראובן נחלץ ראשון להציל את יוסף מידי אחיו .
9. איזה הר נקרא בשם : " הר שיאון " ?
תשובה: שיאון=הר חרמון (ד' 48 )
10. מהו המקור לביטוי בפיוט " לכה דודי " : "שמור וזכור בדיבור אחד השמיענו קל המיוחד " ?
תשובה: בפרשתנו נאמר: " שמור את יום השבת" ואילו בפרשת יתרו כתוב : "זכור את יום השבת "
11. במה שונה בפרשתנו הדיברה "כבד את אביך ואת אמך" מהציווי המקורי ?
תשובה: בפרשתנו נוספה ההבטחה לשכר המצוה "למען יטב לך" כלומר אריכות ימים שנהנים ממנה ולא סובלים !.
12. מה פירוש המילים : א. שילשים ב. ריבעים ?
תשובה: א. שילשים= נכדים ב. ריבעים= נינים.
13. כיצד נקראת העבודה זרה שבה משתחוים לאילנות ?
תשובה: אשרה
14. מה דורשים מהפסוק : "וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל " ?
תשובה: חז"ל דרשו אל תקרא שם אלא סם : "זכה נעשית לו התורה סם חיים, לא זכה נעשית סם המוות " (יומא ע"ב :)
15. 3 פעמים בתורה כתוב הציווי "ואהבת " א. צטט את הפסוקים ב. מה למדים מכך ?
תשובה: "ואהבת לרעך כמוך" (ויקרא י"ט ), "ואהבת את הגר " (ויקרא ל"ד), "ואהבת את ה' א' " בפרשתנו. התורה ציוותה על אהבת האדם לפני אהבת ה' כדי להראות כמה חשוב בין אדם לחבירו !.
16. "ואתחנן אל ה' בעת ההיא" . ציין 2 פירושים למלה "ואתחנן" (רש"י).
תשובה: א. מתנת חינם ב.תפילה.
17. משה מבקש מה' : "אעברה נא ואראה את הארץ". באיזה עוד מקום בתורה כתובה המילה "נא" כלשון בקשה?
תשובה: עשו אומר ליעקב: "הלעיטני נא מן האדום האדום הזה".
18. באיזה ביטוי משתמש ה' בדבריו למשה שיסתכל על הארץ מכל הצדדים?
תשובה: "שא עיניך ימה וצפונה ותימנה ומזרחה".
19. אילו פסוקים מפרשתינו כלולים בתפילה לפני הוצאת ספר תורה ?
תשובה: "אתה הראת לדעת כי ה' הוא האלוקים אין עוד מלבדו." "וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל".
20. מה היו גבולות סיחון מלך האמורי ועוג מלך הבשן?
תשובה: מערוער עד החרמון.
21. בפיוט "לכה דודי" אנו אומרים: "שמור וזכור בדיבור אחד השמיענו ק-ל המיוחד". מה המקור לכך בפרשתינו? (רש"י)
תשובה: מהפס' בעשרת הדברות בפרשתינו: "שמור את יום השבת לקדשו" ואילו בעשרת הדברות הראשונות(בשמות) נאמר: "זכור את יום השבת לקדשו"
22. באיזה פסוק מוזכרים 4 דורות בסדר יורד?
תשובה: "פוקד עון אבות על בנים על שילשים ועל ריבעים"
23. אילו סוגי מצוות מוזכרים בפרשתינו?
תשובה: " וזאת המצוה החוקים והמשפטים אשר צוה ה'" (ו', 1)
24. בקריאת שמע אנו אומרים: "ואהבת את ה' אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך". ציין 2 פירושים למלה "מאודך".(רש"י)
תשובה: א. בכל ממונך. ב. בכל מדה ומדה שמודד ה' לך לטוב ולרע.
25. מה למדים מן הפסוק: " וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך"?
תשובה: "בשעריך" לרבות שערי חצירות ומדינות ושערי עיירות.
26. בעשרת הדברות נאמר ששכר כבוד אב ואם הוא אריכות ימים. לאילו עוד 2 מצוות מובטח שכר דומה?
תשובה: א. שילוח הקן ב.שמירה על המשקולות: הין צדק ואיפת צדק.
27. מנה את שמות 7 העמים שהיו בארץ.
תשובה: החיתי, הגרגשי, האמורי, הכנעני, הפריזי, החוי, והיבוסי.(ז,1)
28. כיצד נקראו העצים ששימשו לעבודה זרה?
תשובה: אשרה.

כל הזכויות שמורות למחבר השאלות ר' עזרא מרום