תשובות - תורה ממרום לפרשת ויגש        
1. א.יוסף. ב. בנימין.
2. א. "ויותר יעקב לבדו ויאבק איש עמו." ב. בנימין:"ויותר הוא לבדו לאמו."
3. מהפסוק:"וקרהו אסון והורדתם את שיבתי ברעה שאולה".
4. א. יוסף כשראה את בנימין:"וירחץ פניו ויצא ויתאפק". ב. "ויתאפק המן".
5. א.יעקב לבניו (מ"ג 11) ב.פרעה אמר ליוסף שיגיד לאחיו (מ"ה 18)
6. א. אל תתעסקו בדבר הלכה. ב. אל תפסעו פסיעה גסה. ג. אל תריבו ותתווכחו בדרך על המכירה.
7. דינה שנישאה לשמעון.
8. גרשון, קהת ומררי
9. שרח.
10. בני בנימין.
11. חושים.
12. בארץ גושן
13. א. אברהם קנה מעפרון את מערת המכפלה ב-400 שקל כסף .(כ"ג 16) ב. יוסף נתן לבנימין 300 כסף. (מ"ה 22)
14. ברכו שיעלה נילוס לרגליו.
15. א. יוסף אמר לעם:"ונתתם חמישית לפרעה וארבע הידות יהיה לכם." ב." ותרב משאת בנימין ממשאת כולם חמש ידות".
16. א. בעירכם. ב. אנשי מקנה. ג. יוצאי ירכו.
17. הרעב נמשך שנתיים ונפסק בזכות יעקב שירד למצרים.
18. שרח ביתו של אשר לפי המדרש גילתה את מקום ארונו של יוסף ולא מתה אלא עלתה חיה לשמים.
19. א. רבקה אמרה לאליעזר: שתה אדוני כדי לפניך. ב. יעקב קרא לעשו 8 פעמים אדוני
20. יוסף נמשל יוסף לשור (" בכור שורו הדר לו") ואילו יהודה נמשל לאריה ("גור אריה יהודה)
21. יוסף :"וישימני א' למושל" ב. אליעזר:"עבדו המושל בכל אשר לו "
22. גרשון.
23. א. רחל אמרה ליעקב: הבה לי בנים ב. המצרים אמרו על ישראל: הבה נתחכמה לו
24. הוא= יהודה, היא= אור יהודה
25. פרעה,פר
26. יוסף (מ"ה,8)
27. רעמסס (מ"ז,11)
28. בני אשר
29. בנה של דינה שנבעלה לכנעני (רש"י)
30. נפשו של יעקב קשורה בנפשו של בנימין.(מ"ד ,30)
31. אצל תמר

כל הזכויות שמורות למחבר השאלות ר' עזרא מרום