שאלות ותשובות - תורה ממרום לפרשת ויגש        
1. מי בתורה מכונה : א. בן זקונים ב. ילד זקונים ?
תשובה: א.יוסף. ב. בנימין.
2. על שניים בתורה נאמר:" ויוותר …לבדו". מי הם?
תשובה: א. "ויותר יעקב לבדו ויאבק איש עמו." ב. בנימין:"ויותר הוא לבדו לאמו."
3. מנין לומד רש"י את הכלל : "השטן מקטרג בעת הסכנה " ?
תשובה: מהפסוק:"וקרהו אסון והורדתם את שיבתי ברעה שאולה".
4. על שני אנשים בתנ"ך נאמר : "ויתאפק ". מי האנשים ?
תשובה: א. יוסף כשראה את בנימין:"וירחץ פניו ויצא ויתאפק". ב. "ויתאפק המן".
5. מי אמר למי בתורה : א. "קחו מזמרת הארץ" ב. "אכלו מחלב הארץ" ? .
תשובה: א.יעקב לבניו (מ"ג 11) ב.פרעה אמר ליוסף שיגיד לאחיו (מ"ה 18)
6. ציין 3 פירושים לפסוק: " אל תרגזו בדרך" . (רש"י )
תשובה: א. אל תתעסקו בדבר הלכה. ב. אל תפסעו פסיעה גסה. ג. אל תריבו ותתווכחו בדרך על המכירה.
7. ובני שמעון …שאול בן הכנענית". מי האישה הזו לפי רש"י ?
תשובה: דינה שנישאה לשמעון.
8. מה שמות בני לוי?
תשובה: גרשון, קהת ומררי
9. מה שם בתו של אשר?
תשובה: שרח.
10. בני מי היו "מופים וחופים"?
תשובה: בני בנימין.
11. מה שם בנו של דן?
תשובה: חושים.
12. באיזה מקום ישבו בני ישראל במצרים ?
תשובה: בארץ גושן
13. מי נתן למי: א. 400 כסף? ב. 300 כסף?
תשובה: א. אברהם קנה מעפרון את מערת המכפלה ב-400 שקל כסף .(כ"ג 16) ב. יוסף נתן לבנימין 300 כסף. (מ"ה 22)
14. "ויברך יעקב את פרעה". באיזו ברכה?(רש"י)
תשובה: ברכו שיעלה נילוס לרגליו.
15. באיזה הקשר נאמרו הביטויים הבאים בתורה. א. 4 ידות. ב. 5 ידות.
תשובה: א. יוסף אמר לעם:"ונתתם חמישית לפרעה וארבע הידות יהיה לכם." ב." ותרב משאת בנימין ממשאת כולם חמש ידות".
16. אילו מילים נרדפות יש בפרשתינו למילים: א. בהמותיכם. ב. רועי צאן. ג. צאצאים.
תשובה: א. בעירכם. ב. אנשי מקנה. ג. יוצאי ירכו.
17. כמה שנים נמשך הרעב במצרים ובזכות מי נפסק ? (רש"י)
תשובה: הרעב נמשך שנתיים ונפסק בזכות יעקב שירד למצרים.
18. מה ידוע לך על ביתו של אשר לפי המדרש ?
תשובה: שרח ביתו של אשר לפי המדרש גילתה את מקום ארונו של יוסף ולא מתה אלא עלתה חיה לשמים.
19. "ויגש אליו יהודה ויאמר בי אדוני" מי עוד בתורה השתמש במילה אדוני?
תשובה: א. רבקה אמרה לאליעזר: שתה אדוני כדי לפניך. ב. יעקב קרא לעשו 8 פעמים אדוני
20. לפי חז"ל המפגש בין יהודה ליוסף מתואר בביטוי " שור וארי מתנגחים" מדוע נבחרו סימולים אלו ?
תשובה: יוסף נמשל יוסף לשור (" בכור שורו הדר לו") ואילו יהודה נמשל לאריה ("גור אריה יהודה)
21. שני אישים קיבלו בספר בראשית את התואר " מושל". מי הם ?
תשובה: יוסף :"וישימני א' למושל" ב. אליעזר:"עבדו המושל בכל אשר לו "
22. אני מבני לוי ושמי זהה לבנו של משה. מי אני ?
תשובה: גרשון.
23. האחים אומרים ליוסף:הבה לנו לחם" ;מי עוד בתורה השתמש במילה הבה?
תשובה: א. רחל אמרה ליעקב: הבה לי בנים ב. המצרים אמרו על ישראל: הבה נתחכמה לו
24. הוא- עז כארי, היא-ישוב בארץ. מי אנו?
תשובה: הוא= יהודה, היא= אור יהודה
25. הוא מלך רם ונישא, קפד זנבו פעמיים ותקבל בהמה גסה. מי אני ?
תשובה: פרעה,פר
26. מי מכונה " אב לפרעה" ?
תשובה: יוסף (מ"ה,8)
27. איזה מקום מכונה "מיטב הארץ" ?
תשובה: רעמסס (מ"ז,11)
28. בני מי היו ישוה וישוי ?
תשובה: בני אשר
29. מיהו שאול בן הכנענית ?
תשובה: בנה של דינה שנבעלה לכנעני (רש"י)
30. למי מתייחס הביטוי " ונפשו קשורה בנפשו " .
תשובה: נפשו של יעקב קשורה בנפשו של בנימין.(מ"ד ,30)
31. " אנכי אערבנו מידי תבקשנו". באיזה הקשר אחר בתורה נזכר עירבון ?
תשובה: אצל תמר

כל הזכויות שמורות למחבר השאלות ר' עזרא מרום