שאלות - תורה ממרום לפרשת ויצא        
1. "והנה סולם מוצב ארצה ". מה רמוז במילה " סולם " ? ( עיין בעל הטורים )
2. הסיסמה של תנועת חב"ד שמקורה בפרשתינו?
3. איזו עיר נקראה בשם : לוז ?
4. שניים בתורה עזרו לנשים להשקות את הצאן מהבאר. מי הם?
5. אחת מנשותיו של יעקב ילדה בנים שהיו "כתר" של: תורה ,מלכות וכהונה. א. מי האישה ? ב. מי הבנים ומה הכתר של כל אחד מהם ?
6. .מי אמר למי: " התחת אלוקים אנוכי?"
7. יצחק מברך את יעקב: "וישתחוו לך בני אמך".א. מי אמר למי "וישתחוו לך בני אביך? ב.מהי סיבת השוני בין 2 המקרים?
8. ליעקב הובטח " והיה זרעך כעפר הארץ ". מדוע הדימוי לעפר ?
9. לבן רץ לקראת יעקב-"ויחבק לו וינשק לו". מדוע עשה פעולות אילו?
10. כמה ילדים נולדו ללאה?
11. מדוע היו עיני לאה רכות? (רש"י)
12. על הפס':(בפרשת עקב) "ארץ אשר אבניה ברזל" אמרו חז"ל: "אל תקרי אבניה אלא בניה ברזל"-מה רמוז בכך?
13. לפי הגמרא ברכות כו.-"תפילות אבות תקנום". כיצד נרמז הדבר בשמותיהם?
14. מדוע גנבה רחל את התרפים ?
15. באילו שמות קראו יעקב ולבן למצבה שהקימו?
16. ויצא יעקב מבאר שבע". ציין 2 סיבות ליציאתו של יעקב.
17. בפרשתנו נמשלו ישראל לעפר ולכוכבים. מה משמעות הדבר?
18. "ורחל היתה יפת תואר ויפת מראה". על מי עוד בתורה נאמר "יפת מראה"?
19. מה משמעות הביטוי " ברחל בתך הקטנה" ?
20. אל 2 גויים נגלה ד' בחלום הלילה. מי הם ?
21. מה שמות בניה של א. בלהה ב. זילפה ?
22. "ויאסוף לבן את כל אנשי המקום ויעש משתה" . מי עוד בתנ"ך עשה משתה חתונה ומה ההבדל ביניהם?
23. . לבן אמר ליעקב:" הבנים בני" מי אמר למי בתורה " בני הם"?

כל הזכויות שמורות למחבר השאלות ר' עזרא מרום