תשובות - תורה ממרום לפרשת ויצא        
1. בגימטריא סולם= ממון= 136. ללמדנו שמבחינה רוחנית השימוש בממון יכול לרומם את האדם או להשפילו לתחתית.
2. "ופרצת ימה וקדמה צפונה ונגבה."
3. בית אל
4. יעקב ומשה.
5. א. לאה ב. כתר מלכות ליהודה, כתר כהונה ללוי וכתר תורה ליששכר.
6. יעקב לרחל.
7. א.יעקב ליהודה. ב.הסיבה לשוני: ליצחק היתה רק אשה אחת ואילו ליעקב היו כמה נשים.
8. כשם שהעפר משמיד את המתכת וקיים לעולם כך עם ישראל משמיד את האומות וקיים לעולם
9. החיבוק- לבדוק אם הביא זהובים בחיקו, והנשיקה-שמא מרגליות הביא בפיו.
10. 7 ילדים: 6 בנים ובת אחת.
11. בגלל שסבורה היתה שתתחתן עם עשו ולכן בכתה הרבה
12. ברזל ר"ת של ארבע אמהות השבטים: בלהה רחל זלפה לאה
13. האות השניה בכל שם מרמזת על התפילה שתיקן: אברהם=בוקר. יצחק= צהריים. יעקב=ערב.
14. א. כדי שלבן לא יעבוד ע"ז. ב. שלא יתגלה יעקב הנמלט ע"י התרפים.
15. יעקב קרא לה "גל-עד" ולבן קראה "יגר שהדותא"
16. א. לקיים מצוות כיבוד אב שאמר לו לצאת לחפש אישה ב. מפחד עשו שאיים להרגו.
17. עם ישראל יכול להגיע למצבים קיצוניים בהתאם להתנהגותו: או שיעלה מעלה מעלה או שיושפל עד עפר.
18. שרה
19. מבטא זיהוי ודאי.
20. א. לבן (ל"א,24) ב. אבימלך (כ,3)
21. א.דן ונפתלי. ב. גד ואשר
22. בועז ערך משתה מצומצם עם 10 אנשים בלבד (רות ד ,2) לעומת לבן שאסף את כל אנשי העיר.
23. יוסף אמר ליעקב על מנשה ואפרים.

כל הזכויות שמורות למחבר השאלות ר' עזרא מרום