שאלות ותשובות - תורה ממרום לפרשת ויצא        
1. "והנה סולם מוצב ארצה ". מה רמוז במילה " סולם " ? ( עיין בעל הטורים )
תשובה: בגימטריא סולם= ממון= 136. ללמדנו שמבחינה רוחנית השימוש בממון יכול לרומם את האדם או להשפילו לתחתית.
2. הסיסמה של תנועת חב"ד שמקורה בפרשתינו?
תשובה: "ופרצת ימה וקדמה צפונה ונגבה."
3. איזו עיר נקראה בשם : לוז ?
תשובה: בית אל
4. שניים בתורה עזרו לנשים להשקות את הצאן מהבאר. מי הם?
תשובה: יעקב ומשה.
5. אחת מנשותיו של יעקב ילדה בנים שהיו "כתר" של: תורה ,מלכות וכהונה. א. מי האישה ? ב. מי הבנים ומה הכתר של כל אחד מהם ?
תשובה: א. לאה ב. כתר מלכות ליהודה, כתר כהונה ללוי וכתר תורה ליששכר.
6. .מי אמר למי: " התחת אלוקים אנוכי?"
תשובה: יעקב לרחל.
7. יצחק מברך את יעקב: "וישתחוו לך בני אמך".א. מי אמר למי "וישתחוו לך בני אביך? ב.מהי סיבת השוני בין 2 המקרים?
תשובה: א.יעקב ליהודה. ב.הסיבה לשוני: ליצחק היתה רק אשה אחת ואילו ליעקב היו כמה נשים.
8. ליעקב הובטח " והיה זרעך כעפר הארץ ". מדוע הדימוי לעפר ?
תשובה: כשם שהעפר משמיד את המתכת וקיים לעולם כך עם ישראל משמיד את האומות וקיים לעולם
9. לבן רץ לקראת יעקב-"ויחבק לו וינשק לו". מדוע עשה פעולות אילו?
תשובה: החיבוק- לבדוק אם הביא זהובים בחיקו, והנשיקה-שמא מרגליות הביא בפיו.
10. כמה ילדים נולדו ללאה?
תשובה: 7 ילדים: 6 בנים ובת אחת.
11. מדוע היו עיני לאה רכות? (רש"י)
תשובה: בגלל שסבורה היתה שתתחתן עם עשו ולכן בכתה הרבה
12. על הפס':(בפרשת עקב) "ארץ אשר אבניה ברזל" אמרו חז"ל: "אל תקרי אבניה אלא בניה ברזל"-מה רמוז בכך?
תשובה: ברזל ר"ת של ארבע אמהות השבטים: בלהה רחל זלפה לאה
13. לפי הגמרא ברכות כו.-"תפילות אבות תקנום". כיצד נרמז הדבר בשמותיהם?
תשובה: האות השניה בכל שם מרמזת על התפילה שתיקן: אברהם=בוקר. יצחק= צהריים. יעקב=ערב.
14. מדוע גנבה רחל את התרפים ?
תשובה: א. כדי שלבן לא יעבוד ע"ז. ב. שלא יתגלה יעקב הנמלט ע"י התרפים.
15. באילו שמות קראו יעקב ולבן למצבה שהקימו?
תשובה: יעקב קרא לה "גל-עד" ולבן קראה "יגר שהדותא"
16. ויצא יעקב מבאר שבע". ציין 2 סיבות ליציאתו של יעקב.
תשובה: א. לקיים מצוות כיבוד אב שאמר לו לצאת לחפש אישה ב. מפחד עשו שאיים להרגו.
17. בפרשתנו נמשלו ישראל לעפר ולכוכבים. מה משמעות הדבר?
תשובה: עם ישראל יכול להגיע למצבים קיצוניים בהתאם להתנהגותו: או שיעלה מעלה מעלה או שיושפל עד עפר.
18. "ורחל היתה יפת תואר ויפת מראה". על מי עוד בתורה נאמר "יפת מראה"?
תשובה: שרה
19. מה משמעות הביטוי " ברחל בתך הקטנה" ?
תשובה: מבטא זיהוי ודאי.
20. אל 2 גויים נגלה ד' בחלום הלילה. מי הם ?
תשובה: א. לבן (ל"א,24) ב. אבימלך (כ,3)
21. מה שמות בניה של א. בלהה ב. זילפה ?
תשובה: א.דן ונפתלי. ב. גד ואשר
22. "ויאסוף לבן את כל אנשי המקום ויעש משתה" . מי עוד בתנ"ך עשה משתה חתונה ומה ההבדל ביניהם?
תשובה: בועז ערך משתה מצומצם עם 10 אנשים בלבד (רות ד ,2) לעומת לבן שאסף את כל אנשי העיר.
23. . לבן אמר ליעקב:" הבנים בני" מי אמר למי בתורה " בני הם"?
תשובה: יוסף אמר ליעקב על מנשה ואפרים.

כל הזכויות שמורות למחבר השאלות ר' עזרא מרום